Vous êtes ici

PH UP - 1L

Vous êtes ici

Instructions: 

Ideale pH waarde 7.0-7.4. 10ml/m³ pH up gebruiken om de pH waarde van 10 m³ zwembadwater met 0.1 tot 0.2 te doen stijgen : bij hard water is meer, bij zacht water is minder product nodig. Product oplossen in een emmer water en toevoegen aan het zwembadwater. Bij een lage pH het product in meerdere keren doseren en na elke toevoeging de pH-waarde opnieuw testen na ca. 12 u. alvorens opnieuw te doseren. Nooit met andere chemicaliën mengen. Dit product buiten bereik van kinderen houden, rechtopstaand, in gesloten originele verpakking, koel en niet in direct zonlicht vervoeren of opslaan.

Consignes de sécurité: 

Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Na het werken met dit product grondig wassen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

 

Mot de Signalisation / Danger: