U bent hier

ANTICAL - 5 L

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

ANTICAL voorkomt en verwijdert kalkaanslag in zwembaden. Startbehandeling : voeg 2,5 L ANTICAL per 100 m³ water toe. Onderhoudsbehandeling : voeg wekelijks 0.5 L ANTICAL per 100 m³ water toe. De benodigde hoeveelheid van ANTICAL oplossen in een emmer water en over het zwembad verdelen langs de zwembadboord bij een werkende filterinstallatie. ANTICAL voorkomt ook metaalcorrosie van metalen onderdelen onder water.

Veiligheidsvoorschriften: 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering

Signaalwoord / Gevaar: