U bent hier

CLEAN JETS - 1 L

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

Spa Smart CLEAN JETS verwijdert kalkaanslag en vuilafzetting in jets en leidingen van de spa. Haal de patroonfilter uit de spa en reinig deze met FILTER CLEAN. Voeg een halve fles CLEAN JETS toe aan het warme water vóór het legen van de spa, zet de pomp aan en laat de jets 15 min. draaien. Zet de pomp uit en laat CLEAN JETS gedurende 1 u inwerken. Zet pomp weer aan en laat jets nogmaals 15 min. draaien. Spoel kuip van de spa en jets met water terwijl de spa leegloopt.

Veiligheidsvoorschriften: 

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Na inademing

het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Signaalwoord / Gevaar: