U bent hier

CLEAR FLOC - 20 L

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

CLEAR FLOC zorgt voor helder water en een betere filterwerking. Dosering : 50-100 ml CLEAR FLOC per 10 m³ zwembadwater bij een werkende filterinstallatie langzaam in de skimmer gieten. Na 2-3 dagen terugspoelen. Een betere werking wordt bereikt wanneer men een spons, doordrenkt met 50-100 m CLEAR FLOC, in de skimmer legt. Op deze wijze wordt een continue reiniging bereikt. CLEAR FLOC via doseerpomp : voor een continue reiniging de doseerpomp op 0,5-1 ml/m³ instellen. De oplossing moet binnen 1 week verbruikt zijn.

Veiligheidsvoorschriften: 

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

Signaalwoord / Gevaar: