U bent hier

DEFENDER - 1 L

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

Spa Smart DEFENDER voorkomt en verwijdert kalkaanslag in spas en in de patroonfilters van spas. DEFENDER voorkomt ook metaalcorrosie. Het product rechtstreeks in de spa toevoegen. Gebruik wekelijks ca. 30 ml (2 eetlepels) voor spas tot 1000 L inhoud of ca. 50 ml (3 eetlepels) voor spas met meer dan 1000 L inhoud. Na toevoeging het filtersysteem een uur laten draaien of gedurende een normale filtercyclus.

Veiligheidsvoorschriften: 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering

Signaalwoord / Gevaar: