U bent hier

FILTER CLEAN PRO - 5 L

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

Gebruik FILTER CLEAN PRO bij een filterinstallatie buiten werking. Verwijder via de leegloopstop zoveel mogelijk water uit de filter. Draai de leegloopstop terug dicht, open het filterdeksel en vul met een oplossing van 5 liter water en 5 liter FILTER CLEAN PRO voor 125 kg zand. Het niveau van de opgeloste vloeistof moet boven het niveau van het filterzand komen. Het product gedurende 12 tot 24 u laten werken om vuil, vet en kalkaanslag los te weken met open filterdeksel. Daarna het filterdeksel terug vastschroeven en filter terugspoelen/backwashen gedurende 5 minuten. Filter naspoelen en terug op gewone filterstand zetten.

Veiligheidsvoorschriften: 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Buiten het bereik van kinderen houden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren.

Signaalwoord / Gevaar: