U bent hier

ICA - 0.5 KG

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

Bij gebruik van niet-gestabiliseerd chloor zoals vloeibaar chloor, zorgt Pool Smart ICA Chloorstabilisator ervoor dat chloor in het zwembad minder snel afgebroken wordt door de zon (UV) en dat het chloor langer meegaat. Het product is ook geschikt voor toevoeging bij zwembaden met zoutelectrolyse. Dosering : bij het vullen van het zwembad 300 g per 10 m³ water toevoegen aan het zwembad en zonder dat er badgasten in het water zijn. Het gehalte aan cyanuurzuur moet minstens 20 mg/l en ten hoogste 50 mg/l bedragen en dient regelmatig te worden gecontroleerd met een testkit (raadpleeg hiervoor uw leverancier). Spoel de lege verpakking met zwembadwater alvorens af te voeren conform de voorschriften.

Veiligheidsvoorschriften: 

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Contact met de ogen, de huid of de kleding vermijden.

Na inslikken

onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.

Signaalwoord / Gevaar: