U bent hier

METAL FREE - 1 L

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

Spa Smart METAL FREE metaalverwijderaar neutraliseert metaalionen in de spa en voorkomt dat deze zich ophopen en metaalcorrosie veroorzaken. METAL FREE voorkomt ook kalkaanslag in de spa en de patroonfilter. Het product rechtstreeks in de spa toevoegen bij het vullen van de spa. 50 ml per 1000 L toevoegen. Laat het filtersysteem na het vullen ca. 30 min. draaien.

Veiligheidsvoorschriften: 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering

Signaalwoord / Gevaar: