U bent hier

METAL FREE - 1 L

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

Pool Smart METAL FREE neutraliseert metaalionen in het zwembadwater en verhindert dat deze reageren met zwavelverbindingen door afbrekende organische stoffen die zich tussen de liner en de zwembadwanden bevinden. Hierdoor voorkomt METAL FREE dat er bruine vlekken op de liner ontstaan. Giet 1 L per 50 m³ METAL FREE in de skimmer bij het vullen van het zwembad. De behandeling herhalen telkens er nieuw water aan het zwembad wordt toegevoegd.

Veiligheidsvoorschriften: 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering

Signaalwoord / Gevaar: