U bent hier

NETTOYAGE ELECTROLYSE REINIGER - 1 L

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

Filtratie stopzetten. ELECTROLYSE REINIGER verdunnen tot 50 % met water en de houder van de electrodes vullen met de oplossing. 30 min. tot 1 u. laten inwerken. Leegmaken en indien nodig de behandeling herhalen tot de kalkaanslag verdwenen is. Met water goed afspoelen, de meetsonde terugplaatsen en de filtratie terug opstarten.

Veiligheidsvoorschriften: 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering

Signaalwoord / Gevaar: