U bent hier

OPHELDERING DC CLARIFIANT - 5 L

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

Pool Smart Opheldering DC voor het ophelderen van troebel water, veroorzaakt door fijne onzuiverheden in het water die niet door het filterzand worden tegengehouden. Opstartbehandeling : giet 100 ml ophelderingsproduct per 10 m³ in het zwembad. Tweewekelijkse behandeling : giet 100 ml ophelderingsproduct per 10 m³ in het zwembad. Herstellingsbehandeling : giet 500 ml ophelderingsproduct per 10 m³ in het zwembad. Toevoegen langs de zwembadrand. Eventueel chloorchoc behandeling vooraf uitvoeren.

Veiligheidsvoorschriften: 

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstig oogletsel. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gelekte/gemorste stof opnemen om materiële schade te vermijden.

Signaalwoord / Gevaar: