U bent hier

PH UP - 20 L

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

Product voor het verhogen van de zuurtegraad (ph) van zwembadwater.Geschikt voor automatische doseersystemen. pH waarde moet zijn tussen 7.2 en 7.6. Indien de pH waarde lager is dan 7.2, dan pH UP toevoegen. 20 ml/m³ verhoogt de pH met 0.2 tot 0.4 naargelang de hardheid van het water. pH waarde voor het zwembad is zeer belangrijk voor gezond zwembadwater en een doeltreffende waterbehandeling!

Veiligheidsvoorschriften: 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Signaalwoord / Gevaar: