U bent hier

PH DOWN 15% - 20 L

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

Product voor het verlagen van de zuurtegraad (pH) van zwembadwater.Geschikt voor automatische doseersystemen.
pH waarde moet zijn tussen 7.2 en 7.6. Een pH waarde van 7.0 is een neutrale waarde. Hoe lager de waarde onder deze neutrale waarde, hoe zuurder het water. Hoe hoger de pH waarde boven deze neutrale waarde, hoe meer basisch het water. pH waarde voor het zwembad is zeer belangrijk voor gezond zwembadwater en een doeltreffende waterbehandeling!

Veiligheidsvoorschriften: 

Buiten het bereik van kinderen houden. Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Signaalwoord / Gevaar: