U bent hier

POOL START - 1 KG

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

POOLSTART CHLOORVRIJ snelwerkend granulaat voor een chloorvrije chocbehandeling of het verminderen van het chloorgebruik in zwembaden. Het water wordt op een natuurlijke manier opgehelderd en is geurvrij. Gebruiksaanwijzing en dosering : breng de pH waarde tussen 7.0 en 7.4. Chocbehandeling : voeg 30 g per 1000 L toe aan het zwembadwater. Minimaal wekelijks de behandeling herhalen. Compatibel met alle andere onderhoudsproducten.

Veiligheidsvoorschriften: 

Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken en bij inademing. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Signaalwoord / Gevaar: