U bent hier

RANDREINIGER - GEL ALCALIN - 5 L

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

Product om vet- en vuilresten op wanden en waterlijn van zwembaden te verwijderen. Onverdund aanbrengen met een spons op de schoon te maken oppervlakken. Bij hardnekkig vuil het waterniveau laten zakken om het product doeltreffend te laten inwerken. Bij kalkresten op de waterlijn een antikalk product gebruiken zoals Pool Smart Randreiniger acid.

Veiligheidsvoorschriften: 

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

de mond spoelen — GEEN braken opwekken.

Bij contact met de huid (of het haar)

verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren conform de locale/regionale/nationale/internationale reglementering

Signaalwoord / Gevaar: