U bent hier

REFRESH - 1 KG

U bent hier

Gebruiksaanwijzing: 

SPA SMART REFRESH is een snelwerkend granulaat voor een chloorvrije chocbehandeling of het verminderen van het chloorgebruik in de spa. Het water wordt op een natuurlijke manier opgehelderd en is geurvrij. Gebruiksaanwijzing en dosering : breng de pH waarde tussen 7.0 en 7.4. Chocbehandeling : voeg 30 g per 1000 L toe aan het water in de spa met de filtratie in werking. Minimaal wekelijks de behandeling herhalen. Compatibel met alle andere onderhoudsproducten.

Veiligheidsvoorschriften: 

Kan brand bevorderen; oxiderend. Schadelijk bij inslikken en bij inademing. Veroorzaakt huidirritatie. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. — Niet roken. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inslikken

bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Bij contact met de ogen

voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

Signaalwoord / Gevaar: