U bent hier

SMARTCHIM natriumhypochloriet

U bent hier

Prijs: 

10 l: € 6,50

20 l palletprijs (24 stuks): € 8,20/st

Gebruiksaanwijzing: 

Dit zeer geconcentreerde natriumhypochloriet, ook wel vloeibaar chloor, javel of bleekwater genoemd, kan gebruikt worden voor het ontsmetten van toiletten, vloeren en harde oppervlakken zoals tafels, nachttafels en wasbakken.

Gemaakt in Europa.

Veiligheidsvoorschriften: 

Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

Na inademing

Het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.

Bij contact met de huid (of het haar): 

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken — huid met water afspoelen/afdouchen.

Bij contact met de ogen: 

Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.